הבהרה

כפי שאני נאלץ לעשות מדי פעם, אני מבקש להזכיר כי אין ביני ובין ח״כ זאב אלקין דבר פרט לשם המשפחה הזהה, שאין מקורו בקרבה משפחתית.

אני מחזיק שעליו לשנות את שם משפחתו, כיוון שמעשיו אינם מוסיפים דבר למוניטין הטוב שיצא לשם אלקין, אלא להפך.


This website is hosted on GitHub pages, which collects some data about visitors.